Трудова медицина

Целогодишната експертизна дейност на Службата  по трудова медицина е съобразена с изикванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, Кодекс на труда и действащата норманивна база. Дейността и се ръководи от лекар, специалист по трудова медицина и включва видове активности:

 • Участие в дейността на комитет/група по условия на труд /след издаване на заповед от Фирмата възложител/;
 • Изготвяне на  годишна Програма за обслужване по трудова медицина;
 • Оформяне на  лично здравно досие, използвайки предварителната и постъпващата през годината медицинска информация за служителите;
 • Извършване на  оценка на риска за здравето, съгласно Наредба №5/11.05.1999 г. – изготвяне на карти, програми, анализи и препоръки;
 • Извършване на  обучение по здравословни и безопасни условия на труд на комитета /групата по условия на труд, съгласно предварително разработените Програми;
 • Извършване на  анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност, професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм;
 • Извършване на  анализ на данните от задължителните периодични профилактични прегледи;
 • Издаване на сертификати за обслужване по трудова медицина – за завършен курс на обучение по ЗБУТ, при постъпване и напускане на работа и при трудоусрояване;
 • Изготвяне на  препоръки за преустройство на работни места и/или организация на труда;
 • Консултации при въвеждане на вътрешни правила, нови технологии, избор на ново оборудване и измерване на факторите на работната среда , съгласно ЗЗБУТ;

Подготвя Програма за профилактични прегледи ( КТ, чл. 287, Наредба №3 / 27.02 1987г.)

Гореописаните дейности задължават  службата  по трудова медицина да осигури минимално по 1 час годишно за един работник или служител от трета категория труд (Наредба №14 за СТМ Д.В. бр. 95 от 1998г.)

Службата се намира в офисната част на ДКЦ ” Д-р Грийнберг” на Бул. “Копенхаген” 23-А в Дружба-2, София. Работното време е 8.00-16.30 ч. през седмицата.

В службата работят:

 • Д-р Августина Айдемирска, специалист по хигиена на труда и ръководител на службата
 • Инж. Никола Горанов