Психолаборатории

Психологическите лаборатории на ДКЦ “Д-р Грийнберг” имат следния предмет на дейност:

(А)  Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на кан­дидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 преди обучението им.

(Б)  Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на водачите на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 с цел да установи психологическа-та им годност да управляват МПС, а именно:

1) лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;

2) водачите на таксиметров автомобил преди изпита им (изм. – ДВ, бр. 4 от 2007 г.);

в) водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;

3) лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” ЗДвП;

4) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП преди издаване на свидетелството(нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);

5) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) след изтичане на срока на наказанието. (нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);

6) чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1 (предишна т. 6 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.). Лицата, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване със заклет преводач.;

(В) Психологическото изследване на председателите на изпитни комисии – възможността им да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.).

(Г) Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извън изброените по-горе случаите при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача (Изм.-ДВ, бр. 36 от 2007 г.).

Адресите на психологичната лаборатория на ДКЦ “Д-р Грийнберг” , на които се извършва дейността са както следва:

а) София, бул. Ген. Владимир Вазов №39

б) Благоевград, ул. Св. Димитър Солунски № 77-А, ІІ ет

в) Сливен, ул Х Димитър №41

Дейността в Психологическите лаборатории на ДКЦ “Д-р Грийнберг” се осъществява от регистрирани в МТИТС психолози.